0982133112170
0982133929282

خيابان لاله زار جنوبی – نبش کوچه برلن 
پلاک 328

شركت هوراد الكترونيك

به عنوان سازمانی تراز اول در خاورمیانه