ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

قفل برقی CISA ایتالیا 10کلید محصولی دیگر از برند سرشناس ایتالیایی التریکا میباشد و نسبت به محصول هم خانواده خود تنها تفاوتی که دارد ،